Geschiedenis

In de huidige sterk veranderende maatschappij is er behoefte om te komen aan een platform van overleg voor havenmeesters en nautisch technische beheerders.

Daarom is in 1949 de Vereniging van Havenmeesters in Nederland, VHN, opgericht. Welke statutair is ingeschreven in Amsterdam.

De functie van de havenmeester verandert sterk. Het aantal taken en de verantwoordelijkheden van de havenmeester nemen toe. Ook door de grote verschillen tussen havens in aard en omvang, is de functie van havenmeester zeer divers.

Ofschoon een algemene beschrijving van de functie van Havenmeester juist door die grote verscheiden moeilijk kan worden gegeven, kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat het een functionaris betreft in dienst van de overheid of geprivatiseerd havenbeheer, de belast is met het toezicht op veilig en economisch gebruik van zee- en/of binnenhavens en vaarwegen.

In de grotere havens worden de taken van de havenmeester ook steeds meer door diverse functionarissen bekleed.

De rol van de havenmeester in havens is van groot belang geworden voor een veilige en efficiënte haven die voldoet aan alle eisen die gesteld worden vanuit veiligheid en milieuoogpunt.