Lozingsverbod

Datum 30 augustus 2023

Betreft Aanstaande lozingsverbod voor passagiersschepen met meer dan 12 personen

Geacht College van B&W,

In uw gemeente meren regelmatig of zelfs dagelijks passagiersschepen af. Met deze brief informeer ik u over de aanstaande uitbreiding van het lozingsverbod van huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater voor passagiersschepen. Daarnaast zou ik graag zien dat er (in overleg met de sector) gestart wordt met de realisatie van de noodzakelijke voorzieningen om aan dit lozingsverbod te kunnen voldoen. Daarbij gaat het vooral om aansluitpunten op het riool. Samen met de sector is een Werkgroep Lozingsverbod Passagiersschepen opgericht om de realisatie van de benodigde aansluitpunten op het riool te begeleiden. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de brancheverenigingen met deze schepen Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ), collega’s van Rijkswaterstaat en van mijn eigen directie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Achtergrondinformatie In Europa bestaat regelgeving voor de verzameling, afgifte en inname van huishoudelijk afvalwater van passagiersschepen. Passagiersschepen zijn schepen die geschikt zijn om meer dan 12 passagiers te vervoeren. Huishoudelijk afvalwater is voor deze schepen afvalwater uit keukens, eetruimten, wasruimten, bijkeukens en toiletten. Het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) bevat momenteel een verbod om dit afvalwater te lozen in het oppervlaktewater voor passagiersschepen die zijn uitgerust voor het vervoer van meer dan 50 passagiers. Het verdrag is onder andere van toepassing op alle binnenwateren in Nederland, Duitsland, België en Zwitserland. De verdragsluitende partijen bij het CDNI-verdrag hebben besloten dit lozingsverbod vanaf 1 januari 2025 voor zowel ‘grijs’ (water uit keukens en wasruimtes) als ‘zwart’ water (afkomstig van een toilet) uit te breiden naar alle passagiersschepen, zoals riviercruise- en hotelschepen, dagtochtschepen, charterschepen en rondvaartboten. Voor sommige oudere passagiersschepen geldt een overgangsregeling van een paar jaar. Om aan dat lozingsverbod te kunnen voldoen gebruiken scheepseigenaren een verzameltank. Die tank moet natuurlijk regelmatig (bij 4 van de 5 schepen zelfs dagelijks) leeggepompt worden. Dat kan eenvoudig gedaan worden als er een aansluiting op het riool is. Bijlage 1 bevat informatie en foto’s hoe zo’n aansluiting eruit kan zien. In uw gemeente is deze aansluiting er helemaal niet of zijn er te weinig volgens de scheepseigenaren.

Oproep vanuit de sector In 2022 en 2023 hebben de BBZ en KBN, samen met Waterrecreatie Nederland, in kaart gebracht wat nodig is om Nederland tijdig klaar te maken voor de uitbreiding van het lozingsverbod. De brancheverenigingen hebben het gewenste en noodzakelijke netwerk van afgiftepunten voor huishoudelijk afvalwater in kaart gebracht. Er wordt ingezet op het laten realiseren van afgiftepunten voor huishoudelijk afvalwater op het riool in de havens waar deze schepen ligplaats nemen maar ook bij ligplaatsen langs vaarwegen om zo het oppervlaktewater schoner te maken. De afgiftepunten op het riool kunnen eenvoudig en onderhoudsvriendelijk en meestal tegen relatief lage kosten worden uitgevoerd. Om de schepen te faciliteren zijn aansluitpunten op het riool nodig met een uniforme koppeling, zoals de Camlock 50, waarbij de nippel (het ‘mannetje’) aan de wal wordt geplaatst. In de bijlage treft u enkele goede voorbeelden aan. De schepen kunnen zelf pompen zodat de aansluiting op het riool zeer eenvoudig kan worden uitgevoerd en nagenoeg onderhoudsvrij is. Faciliteren van vuilwaterafgiftepunten door havens biedt kansen De kleinere passagiersvaart vervult een belangrijke toeristische en economische functie voor de gebieden waarin zij vaart. Gemeenten en havens hebben er dus ook belang bij om voldoende aansluitingen te realiseren, afhankelijk van het aantal ligplaatsen, de grootte van de thuisvloot en het aantal passanten-schepen. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat het afpompen van de vuilwatertank gemiddeld 20 minuten duurt. Brancheorganisaties KBN en BBZ zijn graag bereid gemeenten en havens te ondersteunen met kennis en informatie over hoe de afgiftepunten het best ingericht kunnen worden en komen graag met een contactpersoon van uw gemeente in contact om op zo kort mogelijke termijn de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de centrale contactpersoon van dit dossier:

Cockie Schilperoort van de BBZ via cockie@debbz.nl of 0651 59 29 99.

« Vorige